Algemene voorwaarden


Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van Prascana van toepassing

 • De tariefstelling voor een consult bedraagt € 80,00 voor 60 minuten en € 45,00 voor 30 minuten.

 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapie bij Prascana (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen. Afhankelijk van de afgesloten verzekering.

 • Indien de werkzaamheden buiten de Haarlemmermeer plaatsvinden, zal een reistijdvergoeding van € 20,00 per uur in rekening worden gebracht. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,45 per km.

 • De cliënt of gezaghebbende ouders/voogd van een minderjarige cliënt verplichten zich de factuur van de sessie binnen 14 dagen te voldoen.

 • Een ingeplande afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos afgezegd. Een niet nagekomen of een te laat geannuleerde afspraak zal door de therapeut in rekening gebracht worden.

 • Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien de cliënt of gezaghebbende ouders/voogd van cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de therapeut zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of gezaghebbende ouders/voogd van de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 • In geval van kinder- & jeugdtherapie wordt de therapeut betaald door de gezaghebbende ouders/voogd, werkt echter in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie en alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt.

 • De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders (gehuwd/gescheiden) of voogd akkoord moeten gaan met de therapie. Wanneer één van de twee gezaghebbende ouders/voogd geen toestemming verleent, kan er geen aanvang van therapie plaatsvinden.

 • De therapeut is aangesloten bij een klachten- en geschillenafhandeling. Mocht u het gevoel hebben dat u onzorgvuldig of verkeerd bent begeleid dan is het belangrijk dat u dit eerst met de therapeut bespreekt om te kijken hoe dit samen kan worden opgelost. Het is ook mogelijk de vertrouwenspersoon van een van de instanties, waarbij de therapeut is aangesloten, in te schakelen. Als het niet lukt de klacht samen op te lossen dan kunt u een klacht indienen.

 • Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat toestemming van zowel gezaghebbende ouders/voogd als kind nodig is. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat alleen de toestemming van het kind voldoende is om de therapie te kunnen starten, behalve wanneer het gaat om een wilsonbekwaam kind en ouders of derden gezag voeren en er sprake is van onder curatelestelling.

 • Gezaghebbende ouders/voogd realiseren zich dat het niet verstrekken van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars van de aangemelde minderjarige cliënt, terwijl deze informatie wel bekend is bij de gezaghebbende ouders/voogd, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de gezaghebbende ouders/voogd in dit geval zelf verantwoordelijkheid zijn.